Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Klubbingman - Live at Welcome to the Club - 02-05-SAT-2013-XDS
#1
Kod:
А  п
                           мВм     В
                            п   мммлВБАА А
                           мм      Б м
                        мВп        А
                        плм ў
                           ппппБмммммм        п
                                     ппппппБВлммммм
                                               пппБВллммм
                                                    пВВлллВм
                         мммлллллллллллллмммм         лплллВВ
                     мВВВлллллллллллллллллллллВВм     оноллВВ
                    АВВлллллллллллллллллллллллллВВ ў мпмллВВ
                    АВллллВБВВлллллллллВВВВллллллВнАБВВппп
                     пВБАБВллллВпВппллплллВББВллВп       п
          мВм   п  ў   ААВлллллл он Вн ВлллВВБВп      м
           п мммлппВВА  БллллллВ он Вн ВллллВБА
          млллпмВпп     ВлВВлллн Вн ВВ олллВлВА  Xtreme Delicious Sounds!
         ВлллноВ       Аппмллллн ВВ оВ олллБВВБА
         Влллнон  п    ВБмллллВ олВ оВн ВлпАпллБ ААВВллммм   мВм
          ВВллмпм     ВВВлллллБВлллммВВллллмлВВВВ  ў   пмпллм п
            пппВВллммммм ппппппплллВВББВллллллВВВВ     АВнолВВ
           А       ппппплллллллмммммммм пппппппппп мммлллмлпп
           Вм мВм  БВВлммммммм пппппппплллллллллВВВппппп    п
           лн  п  ВВллллллВБВллмллллВА мммммммммммммВ   п   А
          пллм   ВллллВлллВллллллллВллБВВлллнБлВлллВлВ      А
        м нллВп ВлллВВлллВллллллллВВВллВллллл ВБВВлВллВ    АБмп
  мВм   оВллВп ВллллВлллББВлллллллВ лллллллллн ВАБВллллл  АБВн
   п м мплп   ВнпллллллБ  ВВлллВллВноВлллллллВ  ВВллплллл пллВ
Вм  лн  лп Б ВВАллллллБ А АВллВАБллВ БВллллллВн  ВлВБВлллл плн    п А
п  мВлмлп В ВВБоллВВпп АБ  ВВллВВВлВн АБВлллллВ   ВлВлллллл Впм     В
м  оВВлп ВБА п пп мммВВББА АВллллВллВ оВлллллллВ   ВВллллллноВ л  АВлВА А
  моВВп ВВВВВВллллллллВВВБА ВВллпАплВн оВллллллпн м БВлллпл ллнон   лн
  онВп ВВВлллВВВлллпппп ммм АВВллмлллВ  ВлллллллВ мм пВВВп млпмп п мл   м
  лВп ВВллллВВпп мммллллпппп АВВлллллВн  ллллллллн ппмм ммллплн мВмолмп
мВмп Вллллпп ммллппп          АВВВллВВВ   ВллллллБ Ам  ппллноллм лмВлнмп   п  А
млп Влллп мллпп                АВВВВВВп    ВлллВВп АБАВВмм плмлллВВВлВн мВм  мВ
лп ВллпБмллпмп             мВлм  ппп   ААА  пппп мм АББВВлллмм ппВВппмВм п   ол
п ВллАВллп п          м  мммлп  п АА  АА         плл пВВВВВБАпллмм ппВВлллмммлл
ВллАВлл п         п м пп           АА          м  лл плВББА    ппллмм ппВлпллВ
ВллБВлл п      мп мп             п   ААмВм       л  лл лББА мВВлмм  ВВллмм ппВВ
ллАВллн       л мп       мммммммм       п        он олнолВноВВлллнпм лппВВллмм
лВ Блл       л лА     мллпммммммппВм        мм    л  лл Влл ппллп мВ  мм БВлллл
ВААВлл      онон     лл пппппппппппВВ   мА оВллм  В  ллБ ллВм   ппп  ВВллАВВллА
АБАВлн      онон    лВ лнолоВВм млппоВ   А оВллВн А  олВ Вп           пп АВлл В
А АВлнон      о     лВ мнлмол плпполоВ   А оВВллВ А  олВ Б       АБ     АВлпАВА
А АВлнон            ВВ лноВоломнВммлол    А ВлллВ    олВ А      ВВ     АБлм мБА
   БлноВ       п     ВВ ммммммммммммл      А Влл     ллБ А   м лВ   А АБлл ВВБА
   Алл л              пВммппппппмммп       А Влл     лл       лВпп А АВлл ВВВВБ
    олнон                пппппппп      п   А Влл    олн    м лВ   А АВлл ВВлВлВ
АА  лл л        п                   п     А оллн   лл      лмм  А АВлл ВВллАлл
  АА  лл п         пмм                 млм  АоВлн  лл      лВ   А АВлл ВлВллмлл
       ллм            пп мм   м   м п   п   АоВлн лл      лВ     АВлл ВВлллпллВ
п  м    пллм               мВм              АоВВноп      лВ     АВлл ВлВллмАмлБ
мп        пллмм             п               А Влл       ВБ     АВлл ВВлБлплллАл
нмп   п  А   ппллммм      cpN^cRo      мммллБ ВВл      АБ     АВллАВлВлАллллАл
Вн мВм  мВ       пппллллмммммммммммллллппп  А БВл    м       АВллБВВлБлмлллБл
мВм п  мллмм            ппппппппппп         А БВл    оВм    АВллВллВлАллллВл
ВВлллппп  п м ппплмммм м ммлппппппппппплмВВммВБВлмВммлппп ммммммм пБпАлллВл
ВВл  нВлВм лллп  л  мм   мммлллллллллмммм пп ААлмлп ммлллллВВВппплВм пВВл
  Вн  оВллллллн      оВВллллллп     пппВВллллмм ппл ллллллВВп      ВВл АВ
  Ап  ВВВлллллн      оВллллллнмВм      А плллллллм олллллВВнон  п пппп Б
  А   ВВВллллВ он    ВВлллллл  п  мВм      ВлллллллллллллВВ лмммм м м
     оВВВллллВ лм м  ВВлллллн оВВмпллн      ВВлллллллллллллВм п
     оВВлллллн п    оВВлллллн оВВллллн       ВВллллл  ппппллллллммммм
     пп   пппллллммВллллппппп лВВлллл В      оВВллллн          ппВВллллллмм
        мммммлВВппплллмммм    ВВллллл лм м  ммВВллллнpresents омм ВВВллллВ
    ВВллллллп      оВВлллллллоВВллллнон      оВВллллн         лм мВВВллллн
    ВВлллллл лм     Вллллллл оВлВлллнон мВм  ВВллллВмммммммВнон  оВВлллллн
   оВВлллллнолмммм  мплллллн ВВВлллВ ллммл моВВллллоВВВллллВ лп пВВВллллл А
   оВВВллллнон лм моВВлллллн ВВВлллВ лмм   мВВлллп ВВВлллллнмм мВВВлллллл л
  мВВВлВлллВм он  мВВВлллллВолВВВллн ммммлллллпп мВлллллллллллллллллллпп мВВмм
пВлммммм м ммллмммммм ммммммммм ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммлллллВпп
  олп  л    Вл лВпп          ппВллллпппп      лп           ппллп мВм Вп   плн
  пл А    i ол В           мВлм Вп            м               п   п      А лп
   л В А  N ол              пп                                         А В л
   л В В  F оВ                                                         В В л
   л л В  o оВ    Artist : Klubbingman                                 л л л
   л л л   мВВ     Title : Live @ Welcome to the Club-02-05-SAT        л л л
   л л л мВпп   Rls.Date : Feb-05-2013                                 л л л
   л л ллп       Encoder : Lame 3.98.4 | V0                            л л л
   л л лн         Ripper : Team XDS                                    л л л
   л л л           Genre : Dance                                       л л л
   л л л          Source : Radio                                   м   л л л
   лАл л          Tracks : 01                    п                   пмл лАл
   лВл л            Time : 95:35 min                    мВм  А  п   пмол лВл
   пплАлм           Size : 152,8 MB         мп   п       п  мВм  мВм оВлАлпп
     лВлн                                  он мВм      п    олн   п мВмлВл
     ппллмм мм                             оВм п   п      ммллВмммлллпппп  А
       л     пплл                           пВВлммм   ммлпппВллпплмм     А А
       В Track  л                               пппллВп м   ол      пл А А В
       В   List В                                  оВн пВп  пВ        лВ В л
   А   А мм  мммВ                                  онпм   м  А        ол л л
   А А   олВппп                                     пм                 л л л
   В А ллп                                             п               л л л
   л В л                                                               л л л
   л л л  01. Klubbingman  -  Live at Welcome to the     95:35         л л л
   л л л      Club-02-05-SAT-2013                                      л л л
   л л л                                                           м   л л л
   лАл л                                                             пмл лАл
   лВл л                                                        п   пмол лВл
   пплАлм                                                   мВм  мВм оВлАлпп
     лВлн                                                   олн   п мВллВл
     ппллмм мм                                            ммллВмммВллпппп  А
       л     пплл                                     ммлпппВллпплмм     А А
       В  Rls   л                                   оВп м   ол      пВ А А В
       В  Info  В                                  оВн пВп  пВ        ВВ В л
   А   А мм  мммВ                                  онпм   м  А        оВ л л
   А А   олВппп                                     пм                 В л л
   В А ллп                                             п               л л л
   л В л                                                               л л л
   л л л                                                           м   л л л
   лАл л                                                             пмл лАл
   лВл л                                                     А  п   пмол лВл
   пплАлм                                                    Вм  мВм оВлАлпп
     лВлн                                                    лн   п мВмлВл
     ппллмм мм       Enjoy!!                              ммлллмммлллВВллп
       л     пплл                                     ммлВпп В   оноллп
       В Group  л                                п млплВВ    лм п пмпн
       В   Info В                               мВмоноВВн  пмлнмВм олВм
   А   А мм  мммВ                                лмВлмпВВм  олВмл мллВлп
   А А   олВппп                             м ммлВВВппллммппплВВВлллмлн
   В А ллп                                                       пппВмлм
   л В л                                                              пВВ
   л л л  We are currently looking for:                                оВВ
   л л л                                                               Впм
   л л л      . 100mbit affil sites                                   он он
   л л л      . Promo/Vinyl/CD suppliers                               пмп
   л л л                                                                оВ А
   л л л  IF you really want to help us you will find us!               пл В
   лАл л                                                              м  л л
   лВл л                                                              онол л
   пплАл                                                           ммлпмлл л
     лВллммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммлллллмллпп мл
     ппп м                           м                            м мммммВпВ
        пВп ascii by cpN of cRo 2oo5 лп                                    п
       п пВмммм м                мммлп

Kod:
http://www39.zippyshare.com/v/77689861/file.html

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Club Avengers - I Don't Wanna Live Forever || 14.04.2017 || LNG Music Restless 2 276 04-08-2017, 08:55
Ostatni post: DeadMan
  Club Avengers - I Don't Wanna Live Forever (RainDropz! Remix Edit) Restless 3 444 04-07-2017, 01:41
Ostatni post: brainq
  Future Trance -  Klubbingman - Welcome To The Club (Pulsedriver Vs. Rocco Remix) DaNiEl P 0 205 02-12-2017, 13:26
Ostatni post: DaNiEl P
  Klubbingman Releases Pack zamarzaev 2 1,299 02-09-2016, 12:47
Ostatni post: HandsProgrez
  DJ Gollum - Live @ Welcome to the Club (Kinki Palace)-SAT-06-03-2010 StefanField 1 483 12-21-2014, 00:34
Ostatni post: BarthezJumperUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.