Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Klubbingman - Live at Welcome to the Club - 04-10-SAT-2012-XDS
#1
Kod:
¦  ¯
                           _¦_     ¦
                            ¯   ___¦¦¦¦¦ ¦
                           __      ¦ _
                        _¦¯        ¦
                        ¯¦_ ¦
                           ¯¯¯¯¦______        ¯
                                     ¯¯¯¯¯¯¦¦¦_____
                                               ¯¯¯¦¦¦¦___
                                                    ¯¦¦¦¦¦¦_
                         ___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦____         ¦¯¦¦¦¦¦
                     _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_     ̦̦¦¦¦
                    ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ _¯_¦¦¦¦
                    ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯
                     ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦¯¯¦¦¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯       ¯
          _¦_   ¯  ¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¯      _
           ¯ ___¦¯¯¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦
          _¦¦¦¯_¦¯¯     ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ̦¦¦¦¦¦¦  Xtreme Delicious Sounds!
         ¦¦¦¦¦Ì¦       ¦¯¯_¦¦¦¦¦ ¦¦ ̦ ̦¦¦¦¦¦¦¦
         ¦¦¦¦¦Ì¦  ¯    ¦¦_¦¦¦¦¦ ̦¦ ̦¦ ¦¦¯¦¯¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦___   _¦_
          ¦¦¦¦_¯_     ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦  ¦   ¯_¯¦¦_ ¯
            ¯¯¯¦¦¦¦_____ ¯¯¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦     ¦¦¦Ì¦¦¦
           ¦       ¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦________ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ___¦¦¦_¦¯¯
           ¦_ _¦_  ¦¦¦¦_______ ¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯    ¯
           ¦¦  ¯  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦ _____________¦   ¯   ¦
          ¯¦¦_   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦      ¦
        _ ¦¦¦¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦    ¦¦_¯
  _¦_   ̦¦¦¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦
   ¯ _ _¯¦¯   ¦¦¯¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¯¦¦¦¦ ¯¦¦¦
¦_  ¦¦  ¦¯ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¦¦    ¯ ¦
¯  _¦¦_¦¯ ¦ ¦¦¦Ì¦¦¦¦¯¯ ¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¯_     ¦
_  Ì¦¦¦¯ ¦¦¦ ¯ ¯¯ ___¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦ ¦  ¦¦¦¦¦ ¦
  _̦¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¯¦¯¦¦¦ ̦¦¦¦¦¦¦¯¦ _ ¦¦¦¦¦¯¦ ¦¦¦Ì¦   ¦¦
  Ì¦¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯ ___ ¦¦¦¦¦_¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __ ¯¦¦¦¯ _¦¯_¯ ¯ _¦   _
  ¦¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯ ___¦¦¦¦¯¯¯¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯__ __¦¦¯¦¦ _¦_̦_¯
_¦_¯ ¦¦¦¦¦¯¯ __¦¦¯¯¯          ¦¦¦¦¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_  ¯¯¦¦¦Ì¦¦_ ¦_¦¦¦_¯   ¯  ¦
_¦¯ ¦¦¦¦¯ _¦¦¯¯                ¦¦¦¦¦¦¦¯    ¦¦¦¦¦¦¯ ¦¦¦¦¦__ ¯¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦_  _¦
¦¯ ¦¦¦¯¦_¦¦¯_¯             _¦¦_  ¯¯¯   ¦¦¦  ¯¯¯¯ __ ¦¦¦¦¦¦¦¦__ ¯¯¦¦¯¯_¦_ ¯   ̦
¯ ¦¦¦¦¦¦¦¯ ¯          _  ___¦¯  ¯ ¦¦  ¦¦         ¯¦¦ ¯¦¦¦¦¦¦¦¯¦¦__ ¯¯¦¦¦¦¦___¦¦
¦¦¦¦¦¦¦ ¯         ¯ _ ¯¯           ¦¦          _  ¦¦ ¯¦¦¦¦¦    ¯¯¦¦__ ¯¯¦¦¯¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦ ¯      _¯ _¯             ¯   ¦¦_¦_       ¦  ¦¦ ¦¦¦¦ _¦¦¦__  ¦¦¦¦__ ¯¯¦¦
¦¦¦¦¦¦¦       ¦ _¯       ________       ¯        Ì¦ ̦¦Ì¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¯_ ¦¯¯¦¦¦¦__
¦¦ ¦¦¦       ¦ ¦¦     _¦¦¯______¯¯¦_        __    ¦  ¦¦ ¦¦¦ ¯¯¦¦¯ _¦  __ ¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦      Ì¦Ì¦     ¦¦ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦   _¦ ̦¦¦_  ¦  ¦¦¦ ¦¦¦_   ¯¯¯  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦      Ì¦Ì¦    ¦¦ ¦¦Ì¦Ì¦¦_ _¦¯¯Ì¦   ¦ ̦¦¦¦¦ ¦  Ì¦¦ ¦¯           ¯¯ ¦¦¦¦ ¦
¦ ¦¦¦¦Ì¦      Ì     ¦¦ _¦¦_̦ ¯¦¯¯Ì¦Ì¦   ¦ ̦¦¦¦¦ ¦  Ì¦¦ ¦       ¦¦     ¦¦¦¯¦¦¦
¦ ¦¦¦¦Ì¦            ¦¦ ¦¦Ì¦Ì¦Ì_¦¦__¦Ì¦    ¦ ¦¦¦¦¦    Ì¦¦ ¦      ¦¦     ¦¦¦_ _¦¦
   ¦¦¦Ì¦       ¯     ¦¦ ____________¦      ¦ ¦¦¦     ¦¦¦ ¦   _ ¦¦   ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦
   ¦¦¦ ¦              ¯¦__¯¯¯¯¯¯___¯       ¦ ¦¦¦     ¦¦       ¦¦¯¯ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
    Ì¦¦Ì¦                ¯¯¯¯¯¯¯¯      ¯   ¦ ¦¦¦    Ì¦¦    _ ¦¦   ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
¦¦  ¦¦ ¦        ¯                   ¯     ¦ ̦¦¦   ¦¦      ¦__  ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
  ¦¦  ¦¦ ¯         ¯__                 _¦_  ¦Ì¦¦¦  ¦¦      ¦¦   ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦_¦¦
       ¦¦_            ¯¯ __   _   _ ¯   ¯   ¦Ì¦¦¦ ¦¦      ¦¦     ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¯¦¦¦
¯  _    ¯¦¦_               _¦_              ¦Ì¦¦¦Ì¯      ¦¦     ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦_¦_¦¦
_¯        ¯¦¦__             ¯               ¦ ¦¦¦       ¦¦     ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¯¦¦¦¦¦
¦_¯   ¯  ¦   ¯¯¦¦___      cpN^cRo      ___¦¦¦ ¦¦¦      ¦¦     ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦ _¦_  _¦       ¯¯¯¦¦¦¦___________¦¦¦¦¯¯¯  ¦ ¦¦¦    _       ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦
_¦_ ¯  _¦¦__            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯         ¦ ¦¦¦    Ì¦_    ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¯¯¯  ¯ _ ¯¯¯¦____ _ __¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦_¦¦__¦¦¦¦_¦__¦¯¯¯ _______ ¯¦¯¦¦¦¦¦¦
¦¦¦  ¦¦¦¦_ ¦¦¦¯  ¦  __   ___¦¦¦¦¦¦¦¦¦____ ¯¯ ¦¦¦_¦¯ __¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¦¦_ ¯¦¦¦
  ¦¦  Ì¦¦¦¦¦¦¦¦      Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¯     ¯¯¯¦¦¦¦¦¦__ ¯¯¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¯      ¦¦¦ ¦¦
  ¦¯  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦      Ì¦¦¦¦¦¦¦¦_¦_      ¦ ¯¦¦¦¦¦¦¦_ ̦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦  ¯ ¯¯¯¯ ¦
  ¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦    ¦¦¦¦¦¦¦¦  ¯  _¦_      ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦____ _ _
     ̦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_ _  ¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦_¯¦¦¦      ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¯
     ̦¦¦¦¦¦¦¦ ¯    Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦¦¦       ¦¦¦¦¦¦¦  ¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦_____
     ¯¯   ¯¯¯¦¦¦¦__¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦      Ì¦¦¦¦¦¦¦          ¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦__
        _____¦¦¦¯¯¯¦¦¦____    ¦¦¦¦¦¦¦ ¦_ _  __¦¦¦¦¦¦¦presents Ì__ ¦¦¦¦¦¦¦¦
    ¦¦¦¦¦¦¦¦¯      Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦Ì¦      Ì¦¦¦¦¦¦¦         ¦_ _¦¦¦¦¦¦¦¦
    ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_     ¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦¦¦Ì¦ _¦_  ¦¦¦¦¦¦¦_______¦¦Ì¦  Ì¦¦¦¦¦¦¦¦
   ̦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦____  _¯¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦__¦ _̦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¯ ¯¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
   ̦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦ ¦_ _̦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦__   _¦¦¦¦¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦__ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
  _¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ ̦  _¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦ ____¦¦¦¦¦¯¯ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯ _¦¦__
¯¦¦_____ _ __¦¦______ _________ ______________________________________¦¦¦¦¦¦¯¯
  Ì¦¯  ¦    ¦¦ ¦¦¯¯          ¯¯¦¦¦¦¦¯¯¯¯      ¦¯           ¯¯¦¦¯ _¦_ ¦¯   ¯¦¦
  ¯¦ ¦    i ̦ ¦           _¦¦_ ¦¯            _               ¯   ¯      ¦ ¦¯
   ¦ ¦ ¦  N ̦              ¯¯                                         ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦  F ̦                                                         ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦  o ̦    Artist : Klubbingman                                 ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦   _¦¦     Title : Live @ Welcome to the Club-04-10-SAT        ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦ _¦¯¯   Rls.Date : Apr-10-2012                                 ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦¦¯       Encoder : Lame 3.98.4 | V0                            ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦¦         Ripper : Team XDS                                    ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦           Genre : Dance                                       ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦          Source : Radio                                   _   ¦ ¦ ¦
   ¦¦¦ ¦          Tracks : 01                    ¯                   ¯_¦ ¦¦¦
   ¦¦¦ ¦            Time : 82:03 min                    _¦_  ¦  ¯   ¯_̦ ¦¦¦
   ¯¯¦¦¦_           Size : 129,7 MB         _¯   ¯       ¯  _¦_  _¦_ ̦¦¦¦¯¯
     ¦¦¦¦                                  Ì¦ _¦_      ¯    Ì¦¦   ¯ _¦_¦¦¦
     ¯¯¦¦__ __                             ̦_ ¯   ¯      __¦¦¦___¦¦¦¯¯¯¯  ¦
       ¦     ¯¯¦¦                           ¯¦¦¦___   __¦¯¯¯¦¦¦¯¯¦__     ¦ ¦
       ¦ Track  ¦                               ¯¯¯¦¦¦¯ _   ̦      ¯¦ ¦ ¦ ¦
       ¦   List ¦                                  Ì¦¦ ¯¦¯  ¯¦        ¦¦ ¦ ¦
   ¦   ¦ __  ___¦                                  Ì¦¯_   _  ¦        Ì¦ ¦ ¦
   ¦ ¦   ̦¦¯¯¯                                     ¯_                 ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦¦¯                                             ¯               ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦                                                               ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦  01. Klubbingman  -  Live at Welcome to the     82:03         ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦      Club-04-10-SAT-2012                                      ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦                                                           _   ¦ ¦ ¦
   ¦¦¦ ¦                                                             ¯_¦ ¦¦¦
   ¦¦¦ ¦                                                        ¯   ¯_̦ ¦¦¦
   ¯¯¦¦¦_                                                   _¦_  _¦_ ̦¦¦¦¯¯
     ¦¦¦¦                                                   ̦¦   ¯ _¦¦¦¦¦
     ¯¯¦¦__ __                                            __¦¦¦___¦¦¦¯¯¯¯  ¦
       ¦     ¯¯¦¦                                     __¦¯¯¯¦¦¦¯¯¦__     ¦ ¦
       ¦  Rls   ¦                                   ̦¯ _   ̦      ¯¦ ¦ ¦ ¦
       ¦  Info  ¦                                  Ì¦¦ ¯¦¯  ¯¦        ¦¦ ¦ ¦
   ¦   ¦ __  ___¦                                  Ì¦¯_   _  ¦        Ì¦ ¦ ¦
   ¦ ¦   ̦¦¯¯¯                                     ¯_                 ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦¦¯                                             ¯               ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦                                                               ¦ ¦ ¦
   ¦ ¦ ¦                                                           _   ¦ ¦ ¦
   ¦¦¦ ¦                                                             ¯_¦ ¦¦¦
   ¦¦¦ ¦                                                     ¦  ¯   ¯_̦ ¦¦¦
   ¯¯¦¦¦_                                                    ¦_  _¦_ ̦¦¦¦¯¯
     ¦¦¦¦                                                    ¦¦   ¯ _¦_¦¦¦
     ¯¯¦¦__ __       Enjoy!!                              __¦¦¦___¦¦¦¦¦¦¦¯
       ¦     ¯¯¦¦                                     __¦¦¯¯ ¦   ̦̦¦¯
       ¦ Group  ¦                                ¯ _¦¯¦¦¦    ¦_ ¯ ¯_¯¦
       ¦   Info ¦                               _¦_̦̦¦¦  ¯_¦¦_¦_ ̦¦_
   ¦   ¦ __  ___¦                                ¦_¦¦_¯¦¦_  Ì¦¦_¦ _¦¦¦¦¯
   ¦ ¦   ̦¦¯¯¯                             _ __¦¦¦¦¯¯¦¦__¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦_¦¦
   ¦ ¦ ¦¦¯                                                       ¯¯¯¦_¦_
   ¦ ¦ ¦                                                              ¯¦¦
   ¦ ¦ ¦  We are currently looking for:                                Ì¦¦
   ¦ ¦ ¦                                                               ¦¯_
   ¦ ¦ ¦      . 100mbit affil sites                                   ̦ ̦
   ¦ ¦ ¦      . Promo/Vinyl/CD suppliers                               ¯_¯
   ¦ ¦ ¦                                                                Ì¦ ¦
   ¦ ¦ ¦  IF you really want to help us you will find us!               ¯¦ ¦
   ¦¦¦ ¦                                                              _  ¦ ¦
   ¦¦¦ ¦                                                              Ì¦Ì¦ ¦
   ¯¯¦¦¦                                                           __¦¯_¦¦ ¦
     ¦¦¦¦______________________________________________________¦¦¦¦¦_¦¦¯¯ _¦
     ¯¯¯ _                           _                            _ _____¦¯¦
        ¯¦¯ ascii by cpN of cRo 2oo5 ¦¯                                    ¯
       ¯ ¯¦____ _                ___¦¯


Kod:
http://www7.zippyshare.com/v/62006766/file.html

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Club Avengers - I Don't Wanna Live Forever || 14.04.2017 || LNG Music Restless 2 276 04-08-2017, 08:55
Ostatni post: DeadMan
  Club Avengers - I Don't Wanna Live Forever (RainDropz! Remix Edit) Restless 3 443 04-07-2017, 01:41
Ostatni post: brainq
  Future Trance -  Klubbingman - Welcome To The Club (Pulsedriver Vs. Rocco Remix) DaNiEl P 0 205 02-12-2017, 13:26
Ostatni post: DaNiEl P
  Klubbingman Releases Pack zamarzaev 2 1,298 02-09-2016, 12:47
Ostatni post: HandsProgrez
  Cascada - Pyromania (Club Shockerz 2012 Bootleg Mix) StefanField 5 1,038 10-16-2015, 11:43
Ostatni post: NexossUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.