Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Masterbeat-One_More_Try_(ARC_052)-WEB-2008-ESK
#1
Masterbeat-One_More_Try_(ARC_052)-WEB-2008-ESK

Kod:
               .\  ` r      E  \           ___,,,_                   \      -
          m-~  ^        r              jgM0000000000pg    `       ^~  ~\-  \/
\           ,     \-^        w -     _g0020^`     `7MM00g     \              -
            \      ~         -    _M00~              `M00g         ^\       \
           ^ ~   %               y00~   ___,___         MM&        x
 ,     ~                        p0M_g*#Z&#0EBMM&#Mm_     #0L
                               j00MWQ&V#BMN#M#&#DQ0##N,   M0%                \
-               ^\^      __vau_00000N#[email protected]#0MQgB&#MRNMq  00
              -        gM"    `~M&N#Q#MM00M#Q000N0M&##NN&B_]0&
           \         _0   ,___   "#XQN&Q&4M00#$[email protected]#BM00BWBW#0    ^
                     #  gM^  ~Mg\~~Q#V#Q&MG&[email protected]*NQQ#NM#0               -
                    j  j       ~&^ M0QN*N0D#0G&#0F      [email protected]&    \ - -  -
                    F \6        ]\ ~N#MD00MRABQN9         N0Q0&         -    -
                    E-"0        Q  _#[email protected]~"~"*NQ           "UX0Mq        ^
                    4  #        #  m"                       4MKK7L            \
                     &  #_    _N  _f                         4W0 4
                      Q  ~MANM^  yf                           DM6-f
                       Mq__   _gN`                            4#&Q
                       0M#MMM##                               ^&0M
                    _,*DBQ&0U8#                                &8
    ~              r^  &Q#MK#0Mc                       _       B
                  f    4M&0MA#D#                      #0&      M
-                ]      MABMQRg&M,          #0,       00F      #
                 l      4B#MD#M0&Mq         00&       "M'     j
                  q      #0NQMA#KQQ!        00'    ,          f
                   *_    ~0N00&&QF               0 ~         J
                     ~~*!~~0N0Q0f                 __        y
               __          ~QM&0f                p00&      j
           pNMBB&Mme_        [email protected]&                0000     #
 -        ]#gA###$00BRm_      ^0$Mg               ~P'   p#Q        -
           ###0KW00#D4NQ&g   yM#F##&q_               _m#NDM1
            ~NBQ00N&N8#00m0qjR&N&##0MNMpg___   __,p0BMMB##&0c
               ~M0B0BMQBKRk0MO#D0*MD&X#N0Q#MMMM#08Q0K&D#~  ^Mw
                   ~~NNQN#R0pMN###&M#M0&M`       ~Q#E#N       ~&
                        ~M#pMMMQ*~~~^"0'           ##T4         M     -
                            ~NP        g           ~Nf]          6
    gR#0gp0N00MN0pWQ0Q#MMQW#K0         ]QQh&NDQNp0HMMKM    M0pgaM00NQpFB&
   _kQN0M~      "M0NBBMM##gNNNp_ _g    BM00MMM0qBB#R0N&&  jMBT w: :~M0&00
   #M00    #00e   [email protected]&WQ00Q000g  p000f [email protected]&MB00V7 _ggpgm"m700##
  4d#0#    ~MM"    #000XNMN#00##00MfM000000g0000N00#0QD00&mu/xM00Md,- 00#&,
 _#A000           y000M0#0VM0g L#00qM0000000~M00&&&#0#000&, \  qz/ ,W\000&M
 M&NM000g_      _p000MM0M0N00#j0008B0000000&_j000&##D#MB0000g1 :" -_gM00N0#5
%mgM#[email protected]&m&#&000000000000000000000000g#KM0#00000000000000M&0M&&
,8D&NZE#N0MM00000000&#KK00#DNNb0#0NM#QQNQQQNNQK0008QM0NN&KA#M00M000000NQB#Q$#&
4NN00M000N0M000NM0M0000M0M0000NM000M#0NM00000MMMMMM00MM0MM0NMNM0MMM0MMMM00NM0#
~000000000000000000000000000000000000M0M00000000000000000000000000000000000#
 "00000000000000000            000#^       B0&      000    ]00000000000000#
  "Q000000000000000N&     QNN  [email protected]   #00N  #00N   ]N000A [email protected]
    M0000000000000000   40000NpM0f  ]0000gp#000   ]000' j000000000000000F
     "000000000000000   ]00000000L   ~000000000    0#  g000000000000000F
      ^00000000000000   *MM! B0000,    ~M000000   ]M  #000000000000000F
        #000000000000   _ _  000000g_     M0000       R00000000000000X
         M00000000000   #00&p00000000Mg    ]000   ]&   "000000000000f
          M0000000000   4000000000000M00,   000   ]0&   ~0000000000F
           ~000000000   [email protected]~M0F`B0000&   000   ]000,   M0000000#
             000000M#   !MMMM! ]0f "M00M`  j00M    M000    7M0000f
              M0000____________j0q      _p000&______00&______000f
               "0M0000000000000000000MM000000000000000°(2008)°[email protected]
                ^M0MMMM0MM/// EuSKiSo MP3 DiViSioN \\\000000MMM'
             ±±±±  ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±  ±±±±±±±±±±±±
           ________________     ________    _____   ________________
           ___  __ \__  __ \______  ___/_______  | / /__  __/_  ___/
           __  /_/ /_  /_/ /  _ \____ \_  _ \_   |/ /__  /  _____ \
           _  ____/_  _, _//  __/___/ //  __/  /|  / _  /   ____/ /
           /_/     /_/ |_| \___//____/ \___//_/ |_/  /_/    /____/

        -=[                                                    ]=-
   ÉÍËÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÍ»
   ĚÍĽ   ____       __               _____         _____   ________   ČÍą
   ş    / __ \___  / /   ___  ____ _/ ___/___     /  _/ | / / ____/___  ş
   ł   / /_/ / _ \/ /   / _ \/ __ `/\__ \/ _ \    / //  |/ / /_  / __ \ ł
   ł  / _, _/  __/ /___/  __/ /_/ /___/ /  __/  _/ // /|  / __/ / /_/ / ł
   ł /_/ |_|\___/_____/\___/\__,_//____/\___/  /___/_/ |_/_/    \____/  ł
   ş                                                                    ş
ÉÍËÍĘÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍËÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĘÍËÍ»
ł±ł                                  ł                                     ł°ł
ł±ł                                  ł                                     ł°ł
ł±ł  Ripper ......... ESK            ł   Supplier ......... ESK            ł°ł
ł±ł  Style .......... House          ł   Encoder........... Lame 3.97      ł°ł
ł±ł  Songs .......... 06             ł   Release Date ..... Mar-31-2008    ł°ł
ł°ł  Source ......... WEB            ł   Size ............. 61,6 MB        ł±ł
ł°ł  Bitrate/Khz .... 320 / 44,1     ł   Covers  .......... Yes/           ł±ł
ł°ł  Playtime ....... 26:53 min      ł                                     ł±ł
ł°ł                                  ł                                     ł±ł
ł°ł                                  ł                                     ł±ł
ČÍĘÍ» ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍĘÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ» ÉÍĘÍĽ
   ĚÍĽ                                                                ČÍą
ÉÍÍÍĽ                                                                    ČÍÍÍ»
ş                                                                            ş
ł             ___    __    ____        __  ___   _ _   ________              ł
ł     ....   /   |  / /   / __ )__  __/  |/  /  (_) | / / ____/___   ....    ł
ł  ...      / /| | / /   / __  / / / / /|_/ /  / /  |/ / /_  / __ \     ...  ł
ł    ....  / ___ |/ /___/ /_/ / /_/ / /  / /  / / /|  / __/ / /_/ / ....     ł
ł         /_/  |_/_____/_____/\__,_/_/  /_/  /_/_/ |_/_/    \____/           ł
ş                                                                            ş
ČÍÍÍ» ÄÄÄÄÄÄÄ/                                                  /ÄÄÄÄÄÄÄ ÉÍÍÍĽ
ÉÍËÍĽ                                                                    ČÍËÍ»
ł±ł                                                                        ł°ł
ł±ł      Artist      : Masterbeat                                          ł°ł
ł±ł      Album       : One More Try                                        ł°ł
ł°ł      Year        : 2008                                                ł±ł
ł°ł      Label       : ARC                                                 ł±ł
ł°ł      Description :                                                     ł±ł
ł°ł      URL  : http://www.junodownload.com/products/1307541-02.htm        ł±ł
ČÍĘËÍÄÄÄÄÄÄÄÄ/                                                     /ÄÄÄÄÄÍËĘÍĽ
  ş             __________        ________ __ __    _ ___________        ş
  ł    ....    /_  __/ __ \____ _/ ____/ //_// /   (_) ___/_  __/ ....   ł
  ł ...         / / / /_/ / __ `/ /   / ,<  / /   / /\__ \ / /       ... ł
  ł   ....     / / / _, _/ /_/ / /___/ /| |/ /___/ /___/ // /    ....    ł
  ş           /_/ /_/ |_|\__,_/\____/_/ |_/_____/_//____//_/             ş
ÉÍËĽ ÄÄÄÄÄÄÄ/                                                /ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ČËÍ»
ł±ł                        Masterbeat - One More Try                       ł°ł
ł±ł                                                                        ł°ł
ł±ł            01.one more try (original radio edit)         [03:28]       ł°ł
ł±ł            02.one more try (original club mix)           [04:05]       ł°ł
ł±ł            03.one more try (dj gio radio edit)           [03:52]       ł°ł
ł±ł            04.one more try (dj gio extended mix)         [06:11]       ł°ł
ł±ł            05.one more try (tbm dj radio edit)           [03:36]       ł°ł
ł±ł            06.one more try (tbm dj extended mix)         [05:41]       ł°ł
ł±ł                                                                        ł°ł
ł°ł                                                                        ł±ł
ł°ł                                                          -------       ł±ł
ł°ł                                                           26:53 min    ł±ł
ł°ł                                                            61,6 MB     ł±ł
ČÍĘËÍÍÄÄÄÄÄÄÄ/                                                /ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍËĘÍĽ
  ş                 __  ___     __  _______       ____  _____            ş
  ł      ....      /  |/  /__  /  |/  / __ )___  / __ \/ ___/  ....      ł
  ł   ...         / /|_/ / _ \/ /|_/ / __  / _ \/ /_/ /\__ \      ...    ł
  ł     ....     / /  / /  __/ /  / / /_/ /  __/ _, _/___/ /  ....       ł
  ş             /_/  /_/\___/_/  /_/_____/\___/_/ |_|/____/              ş
ÉÍËĘÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄ/                                                /ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍĘËÍ»
ł±ł                                                                        ł°ł
ł±ł                          The EuSKiSo Team ;)                           ł°ł
ł°ł                                                                        ł±ł
ł°ł                                                                        ł±ł
ČÍĘËÍÄÄÄÄÄÄÄÄ/                                                     /ÄÄÄÄÄÍËĘÍĽ
  ş                  _      ____ _____ _  ____ _____ ____               ş
  ş                 / \  /|/  _ X__ __X \/   _X  __// ___\              ş
  ł          ....   | |\ ||| / \| / \ | ||  / |  \  |    \    ....      ł
  ł       ...       | | \||| \_/| | | | ||  \_|  /_ \___ |       ...    ł
  ł         ....    \_/  \|\____/ \_/ \_/\____X____\\____/    ....      ł
  ş                                                                     ş
ÉÍËĘÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ/                            /ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄČËÍ»
ł±ł                                                                        ł°ł
ł±ł                                                                        ł°ł
ł±ł        ESK does *NOT* officially support any public chat channel       ł°ł
ł°ł                           and P2P NETWORKS                             ł±ł
ł°ł                                                                        ł±ł
ČÍĘÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĘÍĽ
  ş                                                                     ş
  ş                      _      _____ _      ____                       ş
  ł          ....       / \  /|/  __// \  /|/ ___\        ....          ł
  ł       ...           | |\ |||  \  | |  |||    \           ...        ł
  ł         ....        | | \|||  /_ | |/\||\___ |       ....           ł
  ş                     \_/  \|\____\\_/  \|\____/                      ş
ÉÍËĘÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ/                            /ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄČËÍ»
ł±ł                                                                        ł°ł
ł±ł                                                                        ł°ł
ł±ł - Now we search suitable persons for following positions:              ł°ł
ł±ł   Talented Rippers/Djs/Producers with access to unpublished:           ł°ł
ł±ł   * Vinyls, Promos, CDM's, WEB, Albums!.                               ł°ł
ł±ł                                                                        ł°ł
ł±ł - Secure sites for affil use.                                          ł°ł
ł±ł                                                                        ł°ł
ł°ł - If you think you got something to offer feel free to contact us!.    ł±ł
ł°ł                                                                        ł±ł
ł°ł                                                                        ł±ł
ČÍĘÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĘÍĽ


                      ŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰ
                     ŰŰŰŰŰŰŰ  ŰŰŰ ŰŰŰ  ŰŰŰ ŰŰŰ  ŰŰŰŰŰŰ
                         ŰŰŰ  ŰŰ   ŰŰ  ŰŰ   ŰŰ  ŰŰ  ŰŰ
                        ŰŰŰ   ŰŰ   ŰŰ  ŰŰ   ŰŰ  ŰŰŰŰŰŰ
                      ŰŰŰ     ŰŰ   ŰŰ  ŰŰ   ŰŰ  ŰŰ  ŰŰ
                     ŰŰŰŰŰŰŰ  ŰŰŰ ŰŰŰ  ŰŰŰ ŰŰŰ  ŰŰŰŰŰŰ
                     ŰŰŰŰŰŰŰ   ŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰ


ÉÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ»
ČÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
             +-++-++-++-++-++-++-+ +-++-++-+ +-++-++-++-++-++-++-++-+
             |E||u||S||K||i||s||o| |M||P||3| |D||i||v||i||s||i||o||n|
             +-++-++-++-++-++-++-+ +-++-++-+ +-++-++-++-++-++-++-++-+
ÉÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ»
ł                              Greetings only For:                           ł
ł                        All quality Groups in the scene.                    ł
ČÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

https://krakenfiles.com/view/447b3a96b1/file.html
Signature of Restless
[-] 2 użytkowników podziękowało Restless za ten post:
  • brainq, DJ Graco


[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Gorgeous_X_-_Last_Night_E.P.-(CUED016)-WEB-2008-MARiBOR_INT RICO03000 1 388 09-07-2021, 07:32
Ostatni post: syryk
  Groove_Coverage_-_On_The_Radio-(SUPRI029)-WEB-2008-MARiBOR RICO03000 0 245 05-16-2021, 18:49
Ostatni post: RICO03000
  Bassrockerz_Vs_Mabra_-_DJ_Play_This_Song-CDM-2008- FMC Patryk 1 286 05-04-2021, 13:27
Ostatni post: DJ Graco
  Rushroom_Feat_Fara-Better_Off_Alone_(4250117_609399)-READ_NFO-WEB-2008-ESK Restless 0 272 03-15-2021, 10:45
Ostatni post: Restless
  DJ_Rad_Feat_Zoe-Sweet_Serenity-CDM-2008-eMF Restless 1 298 03-02-2021, 19:45
Ostatni post: KolejomanUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.